Členovia Akademického senátu FHV UNIZA

Zamestnanecká časť

 • Mgr. Eva Augustínová, PhD.
 • PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.
 • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
 • PhDr. Marek Grejták
 • Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Adrián Kacian, M.A., PhD.
 • PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
 • PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
 • MgA. Emília Sadloňová, PhD.
 • doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

Študentská časť

 • Lukáš Blažej
 • Dávid Gálik
 • Karol Kašík
 • Damián Michalco
 • Michal Moravec
 • Natália Žitníková

Predsedníctvo AS FHV UNIZA

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
Damián Michalco
doc. RNDr. Mgr. Adrián Kacian, M.A., PhD.
PhDr. Marek Grejták
Mgr. Eva Augustínová, PhD.

predsedníčka
predseda študentskej časti
podpredseda pre legislatívne záležitosti
podpredseda pre študijné záležitosti
podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti

© 2018 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline