Katedra filozofie a religionistiky

Vedúci katedry

Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.
kancelária: AC220
tel.: +421 41 513 6351
e-mail: rudolf.dupkala@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

PhDr. Marek Grejták
kancelária: AC215
tel.: +421 41 513 6391
e-mail: marek.grejtak@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kfr@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kfr

Členovia katedry

Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

kancelária: AC220 
tel.: +421 41 513 6351
e-mail: rudolf.dupkala@fhv.uniza.sk

PhDr. Marek Grejták
prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.
RNDr. Mgr. Adrián Kacian, M.A., PhD.
Ing. Marica Mazureková
ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
doc. PhDr. Michal Valčo, PhD.
doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
© 2018 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline